z dnia 01.01.2019r

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE                                                                 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady prowadzenia strony internetowej kancelarii prawnej pod adresem www.prawnikwasilewska.pl zwanej dalej Serwisem, w tym sklepu internetowego produktów prawnych, narzędzia interaktywnego kreatora oraz udzielania porad prawnych online.
 2. Właścicielem Serwisu jest Kamila Wasilewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Wasilewska ul. Górki 8/15, 60-204 Poznań, NIP: 9231672661 Dane kontaktowe: tel. nr 693 892 415 lub adres e-mail: kancelaria@prawnikwasilewska.pl.
 3. Korzystanie z całości funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, Java Script i cookies, c. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli, d. Dostęp do czynnej i skonfigurowanej poczty elektronicznej, e. w razie pobierania plików z Serwisu – dostęp do oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC DOCX, RTF.
 4. Użytkownik korzystający ze Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu oraz postępowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

II. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ORAZ REJESTRACJA W SERWISIE

 1. Serwis jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji, kontaktu i zdalnego wyboru oraz zakupu produktów), umożliwiającą Użytkownikom zapoznanie się z właścicielem Serwisu, oferowanymi usługami i produktami prawnymi, w tym z cenami i dostępnością produktów, zawarcie umowy sprzedaży, umów świadczenia usług lub zapytań ofertowych o produkty lub usługi, jak również zamieszczanie treści na zasadach określonych w Regulaminie (komentarze do publikacji) i przesyłanie newslettera do Użytkowników, którzy dokonali na niego zapisu. W tym celu Serwis udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Korzystanie z części funkcjonalności Serwisu tj. kreatora tekstów prawnych i zakupu produktów prawnych w postaci plików wzorów dokumentów prawnych wymaga rejestracji konta Użytkownika w Serwisie.
 3. Rejestracja konta wymaga od Użytkownika zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego (dostępnego w Serwisie) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Serwis danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Użytkownika lub jego nazwę, adres e-mail, jego numer telefonu (opcjonalnie) oraz adres zamieszkania/siedziby Użytkownika. W procesie rejestracji konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza hasło, z kolei loginem jest jego adres e-mail. Rejestracja konta wymaga także zaakceptowania przez Użytkownika (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru Regulaminu i Polityki Prywatności, opcjonalnie Użytkownik może zaznaczyć, że potrzebuje faktury VAT i chciałby przesłania jej w wersji elektronicznej, a także podać czy żąda ze względu na charakter realizacji zamówień jego wykonania przed terminem 14 dni na odstąpienie od umowy). Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację konta. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim, w tym za opinie i komentarze zamieszczane przez te osoby trzecie.
 4. Rejestracja konta jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem umowy oświadczenie usług. Konto jest przypisane do Użytkownika. Użytkownik ma prawo do rejestracji tylko jednego konta. Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie usług. Możliwość wyboru i zakupu produktów i usług oraz zamieszczania komentarzy i opinii jest dostępna za pośrednictwem Serwisu.
 5. Logowanie do Panelu klienta odbywa się przez podanie loginu (adres e-mail) oraz ustawionego hasła Użytkownika. Hasło to powinno zawierać 12 znaków, w tym min. jedną dużą literę, cyfrę i znak specjalny. Hasło to można zmienić przez wybranie odpowiedniej funkcjonalności w Panelu klienta w zakładce Szczegóły konta lub poprzez wybranie opcji „nie pamiętam hasła” przy próbie logowania i przeprowadzenia procesu resetowania hasła.
 6. W Panelu klienta Użytkownik po zalogowaniu może korzystać z następujących funkcjonalności: przeglądać historię złożonych zamówień, pobierać pliki zrealizowanych zamówień w sposób nieograniczony co do ilości pobrań, zmieniać dane w tym adresowe, osobowe, hasło, jak i dokonać wylogowania z Panelu klienta poprzez wybranie opcji „wyloguj”. Zalogowanie do Serwisu umożliwia także dodawanie komentarzy pod umieszczanymi publikacjami w Serwisie.
 7. Serwis nie dopuszcza zmawiania produktów i usług za jego pośrednictwem w formule „zakupy bez rejestracji”, z uwagi na przekazywanie zamówionych produktów lub usług w wersji do pobrania pliku po zalogowaniu się do Panelu klienta. Bez rejestracji można skorzystać z porad prawnych online i części informacyjnej Serwisu.
 8. Jeżeli Użytkownik dokonał zapisu na newsletter jest on wysyłany na adres e-mail podany przez Użytkownika, nie częściej niż trzy razy w miesiącu. Subskrypcja newslettera następuje przez podanie przez Użytkownika adresu e-mail w formularzu w Serwisie. Newsletter może zawierać informację handlową lub materiały promocyjne. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji przez skierowanie takiego żądania na e-mail: sekretariat@prawnikwasilewska.pl
 9. Serwis świadczy usługi odpłatnie lub nieodpłatnie (np. przykładowe opinie, publikacje, przykładowe wzory dokumentów prawnych, newsletter) i każdorazowo zaznaczone jest w Serwisie, czy dana usługa lub produkt jest płatny, a skorzystanie z nich następuje dopiero po uiszczeniu wymaganej zapłaty.

III. PORADY PRAWNE ONLINE

 1. Serwis udostępnia usługę udzielania porad prawnych przez radców prawnych lub adwokatów w formie porad online, tj.:
   1. Użytkownik korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie dokonuje opisu problemu prawnego przez opis stanu faktycznego i/lub załączenie odnośnych dokumentów (pliki zamieszczane formatach: PDF, doc, docx, rtf o maksymalnym rozmiarze 15MB), przy czym podaje swoje imię i dane kontaktowe (e-mail, opcjonalnie numer telefonu) oraz składa oświadczenia o zgodzie na treść Regulaminu, Polityki Prywatności oraz zapoznanie się warunkami odstąpienia od umowy,
   1. Jeżeli Użytkownik przekazuje pliki z danymi osobowymi może je zaciemnić i w formie zanonimizowanej przekazać w formularzu,
   1. w sposób automatyczny Serwis potwierdza zamieszczenie pytania Użytkownika w bazie,
   1. w odpowiedzi na pytanie Użytkownika Serwis przesyła w ciągu 24h wycenę pytania z informacją o sposobach płatności lub – w razie stwierdzenia przez radcę prawnego lub adwokata, iż pytanie należy uzupełnić o dodatkowe informacje Serwis przekazuje dopytania do Użytkownika, po czym dokonuje wyceny w sposób opisany w tym punkcie,
  1. Serwis przystępuje do sporządzania porady prawnej po zaksięgowaniu wpłaty od Użytkownika na podany w wycenie numer konta bankowego lub przedstawienia potwierdzenia wpłaty. Użytkownik może dokonać wpłaty na podstawie tej wyceny w ciągu 14 dni od jej otrzymania, co powoduje zawarcie umowy z Serwisem na poradę prawna online.
 1. Wycena porady prawnej online na podstawie pytania Użytkownika i ewentualnych odpowiedzi na dopytania jest bezpłatna i nie zobowiązuje Użytkownika do skorzystania z usługi.
 2. Porada prawna w formie opinii prawnej jest sporządzana w ciągu 48h od zaksięgowania wpłaty, chyba, że pytanie Użytkownika i stopień jego skomplikowania generuje potrzebę przedłużenia tego czasu (wtenczas Użytkownik jest o tym informowany przed zawarciem umowy usługi).
 3. Porady prawne dostarczane są Użytkownikowi wyłącznie w wersji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie w sposób zanonimizowany treści jego pytania i porady prawnej mu udzielonej na stronie Serwisu. Użytkownik może się temu sprzeciwić w ciągu 7 dni od otrzymania porady prawnej online.
 5. Serwis może odmówić zawarcia umowy na poradę prawną online, jeśli może to naruszać przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub zasady etyki zawodowej lub gdy nie posiada wiedzy i kwalifikacji odpowiednich do przygotowania porady prawnej online na zadany temat. Serwis zawiadamia o tym niezwłocznie Użytkownika i w razie dokonania przez niego jakichkolwiek wpłat na poczet takiej porady Serwis zwraca je w ciągu 3 dni na rachunek bankowy, z którego zostały dokonane.
 6. Serwis przy udzielaniu porad prawnych online działa z należytą starannością, nie może gwarantować Użytkownikowi osiągnięcia danego rezultatu prawnego czy rozwiązania problemu prawnego. Użytkownik odpowiada także za kompletność opisu stanu faktycznego.
 7. Użytkownikowi, który skorzystał z porady prawnej online przysługuje w ciągu 10 dni od jej otrzymania, w ramach uiszczonego wynagrodzenia za poradę, zadawanie pytań dodatkowych do treści porady, wyłącznie w zakresie już zadanego pytania i w celu wyjaśnienia niejasności porady czy doprecyzowania treści. Jeżeli dodatkowe pytania będą wykraczały poza dozwolony zakres albo wskazany powyżej termin na ich zadawanie, serwis poinformuje o tym Użytkownika, proponując mu wycenę za nowe pytanie lub zagadnienie.

IV. POBIERANIE WZORÓW DOKUMENTÓW PRAWNYCH

 1. Serwis oferuje dostęp do przygotowanych wzorów dokumentów prawnych w wyszczególnionych kategoriach. Dostęp jest odpłatny, a cena brutto każdorazowo podana jest przy prezentowanym pliku.
 2. Udostępniane wzory dokumentów zostały przygotowane przez właściciela Serwisu tak, aby odzwierciedlać uniwersalność potrzeb Użytkowników w stosunku do oferowanych rodzajów dokumentów. Nie stanowi to indywidualnej analizy sprawy Użytkownika, czy porady prawnej, jak i nie daje gwarancji wywołania zamierzonego przez Użytkownika skutku prawnego. Każdy zakupiony wzór Użytkownik powinien dostosować do swojej indywidualnej sprawy – do stanu faktycznego sprawy, a pliki oferowane w Serwisie stanowią jedynie wzory. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania wzoru dokumentu, a poleca każdorazowo przed skorzystaniem z wzoru zwrócić się o poradę prawną i dostosować wzór do indywidualnej sytuacji Użytkownika.
 3. W razie zmian prawnych Serwis nie przesyła aktualizacji plików osobom, które uprzednio je zakupiły.
 4. Użytkownik może złożyć zamówienie na plik po zarejestrowaniu konta i zalogowaniu się do koncie z wykorzystaniem właściwego loginu i hasła lub przez uprzednie wybranie produktu – pliku oznaczonego ikoną „koszyk” i dodanie go do koszyka, a kolejno zarejestrowanie się lub zalogowanie do Serwisu celem dokończenia procesu zamawiania. Użytkownik może wybrać nieograniczoną ilość produktów do zamówienia, a w „koszyku” otrzyma podsumowanie wybranych produktów – plików.
 5. W procesie zamawiania Użytkownik zobowiązany wskazać swoje dane (wybrać imię i nazwisko, e-mail, adres, kraj, opcjonalnie numer telefonu oraz w przypadku zaznaczenia opcji żądania faktury VAT dodatkowo adres i nazwę firmy oraz numer identyfikacyjny) lub zweryfikować dane wskazane przez Serwis po zalogowaniu się Użytkownika i w razie potrzeby ich zmiany dokonać zmiany w Panelu klienta.
 6. Celem ukończenia zamówienia Użytkownik będzie proszony o wskazanie sposobu płatności przez wybranie jednej z dwóch opcji – przelewu bankowego (Przelewy24) lub PayPal. Zamówienie będzie realizowane po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Serwisu w sposób natychmiastowy. W tytule przelewu należy użyć numeru wskazanego w toku zamawiania.
 7. W razie posiadania kuponu rabatowego Użytkownik może go wykorzystać przez wpisanie kodu kuponu w miejscu podsumowania listy wybranych produktów. System Serwisu po weryfikacji kuponu rabatowego uwzględni go w rozliczeniu zamówienia, co będzie automatycznie odzwierciedlone przez zmianę ceny zamówienia lub dodanie innych opcji rabatowych w zależności od rodzaju kuponu rabatowego.
 8. Zamówienie zostanie złożone po zaznaczeniu opcji „zamawiam i płacę” oraz pod warunkiem odznaczenia akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności oraz oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami odstąpienia od umowy. W razie nie wyrażenia zgody na warunki dotyczące odstąpienia od umowy zakupione pliki zostaną przesłane Użytkownikowi w terminie 16 dni od dnia wpłynięcia ceny na rachunek bankowy Serwisu.
 9. Realizacja zamówień wymaga wpłaty. W razie dokonania zamówienia – wybrania opcji „kupuję i płacę” a niezaksięgowania wpłaty na poczet tego zamówienia w ciągu czternastu (14) dni, zamówienie zostaje anulowane. Po trzech (3) dniach od dokonania zamówienia w przypadku braku zaksięgowania wpłaty Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail przypomnienie o wykonaniu płatności.
 10. Realizacja zamówienia polega na dostarczeniu pliku produktu, który będzie widoczny w Panelu klienta po zalogowaniu wraz z zaksięgowaniem wpłaty na rachunku bankowym Serwisu, a także zostanie automatycznie przesłany na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 11. Zamówienie złożone przez Użytkownika zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail. Stanowi ona jedynie potwierdzenie doręczenia zamówienia na serwer adresu e-mail Serwisu i nie kreuje zobowiązań po stronie Użytkownika ani Serwisu.
 12. Użytkownik nie ma możliwości anulowania zamówienia po dokonaniu wpłaty i przejściu całej procedury zamawiania. W przypadku chęci rezygnacji z zamówienia wtedy przysługują mu inne uprawnienia przewidziane przepisami prawa, w tym prawo odstąpienia od umowy lub droga reklamacji. Automatyczne anulowanie zamówienia następuje w przypadku wskazanym w pkt 6 powyżej.
 13. Umowa pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem o zakup produktów jest wykonana i zakończona z chwilą dostarczenia wzoru dokumentu (pliku) na konto poczty elektronicznej wskazane przez Użytkownika lub zamieszczenia dostępu do pliku w Panelu klienta.
 14. Serwis oferuje Użytkownikom, którzy dokonali zakupu wzoru dokumentu oferowanego w bazie nieodpłatne zadawanie pytań do wzoru w razie pojawienia się niejasności co do ich treści lub uzupełnienia. Pytania te można przesyłać na adres e-mail kancelaria@prawnikwasilewska.pl, wraz z przesłaniem pobranego wzoru jako dowód jego zakupu. Gdyby pytanie wykraczało poza wyjaśnienie niejasności w zakresie pobranego dokumentu, Użytkownik zostanie poinformowany o tym wraz z przedstawieniem wyceny porady prawnej w odpowiedzi na takie zapytanie.

V. KREATOR DOKUMENTÓW PRAWNYCH

 1. Serwis będzie udostępniać Użytkownikom narzędzie informatyczne, które pozwala poprzez interaktywne odpowiadanie Użytkownika na zadane przez system pytania na wygenerowanie indywidualnie dopasowanego wzoru dokumentu prawnego w wersji Word lub PDF.
 2. Aktualnie narzędzie to znajduje się w fazie przygotowań, toteż szerszy opis zasad funkcjonowania pojawi się w Regulaminie po uruchomieniu usługi.

VI. KOMENTARZE DO PUBLIKACJI I OPINIE

 1. Serwis nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom cykliczne publikacje treści prawnych w formie bloga internetowego.
 2. W Serwisie zalogowany Użytkownik ma prawo do zamieszczania komentarzy pod publikacjami.
 3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie na Portalu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
  • wulgaryzmów,
  • obraźliwych treści,
  • treści naruszających prawa autorskie osób trzecich lub dobra osobiste.
 4. Użytkownik zamieszcza komentarz wyłącznie na własną odpowiedzialność. Serwis nie ma obowiązku monitorowania treści zamieszczanych przez Użytkownika, jednakże przysługuje mu prawo do usunięcia każdej treści bez podania przyczyn.

VII. REKLAMACJE I POZSĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem usług lub ofertą produktów objętych niniejszym Regulaminem drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@prawnikwasilewska.pl.
 2. Serwis rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Serwis poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na adres e-mail Użytkownika podany w toku składania reklamacji lub pisemnie na adres korespondencyjny w razie braku podania adresu e-mail. Jeśli Serwis nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni w przypadku Użytkowników będących konsumentami od daty jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
 3. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.

VIII. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do: a. korzystania z usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu, b. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Użytkownik nie był adresatem, c. korzystania z usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami, d. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
 2. Użytkownik ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta oraz ma prawo do zakończenia w każdej chwili korzystania z usługi.
 3. Niektóre komunikaty przesyłane Użytkownikowi przez Serwis pocztą elektroniczną generowane są automatycznie przez systemy teleinformatyczne Serwisu. Tego rodzaju wiadomości generowane automatycznie opatrzone będą odpowiednią wzmianką (o treści „Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.” lub zbliżonej). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Serwis nie ma możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Użytkownik przesłałby zwrotnie.
 4. W razie skierowania zapytania ofertowego drogą wypełnienia formularza kontaktowego, a także drogą e-mail lub telefonicznie, Serwis zobowiązuje się odpowiedzieć na zapytanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech (3) dni roboczych.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG LUB UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Odstąpienie następuje na podstawie oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu. Serwis niezwłocznie przesyła takiemu Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail Użytkownika. W ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy lub od Serwis zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 2. Z uwagi na charakter produktów będących gotowymi do pobrania plikami, Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do zwrotu produktu i odstąpienia od umowy po dokonaniu nabycia produktu (zamieszczenia produktu w Panelu klienta lub przesłania go na adres e-mail Użytkownika), w przypadku gdy Użytkownik wyraził w toku składania zamówienia zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy oraz został poinformowany o utracie możliwości odstąpienia od umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy sporządzenia porady prawnej online nie przysługuje Użytkownikowi jeżeli Serwis wykonał w pełni usługę, tj. dostarczył we wskazany sposób poradę prawną.
 4. W przypadku niewyrażenia przez Użytkownika zgody na udostępnienie produktu lub wykonania usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy Serwis zrealizuje zamówienie po upływie tego terminu (w ciągu 16 dni). Użytkownik może wyrazić zgodę na realizację zamówienia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy w okresie późniejszym poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres e-mail: sekretariat@prawnikwasilewska.pl.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zagadnienie ochrony danych osobowych Użytkowników reguluje dokument Polityki Prywatności Serwisu dostępny tutaj.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Serwis dołoży wszelkich starań, żeby funkcjonował on w sposób ciągły. Zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za brak spełniania przez Użytkownika wymogów technicznych koniecznych do korzystania z usługi pobierania wzorów dokumentów prawnych w formie plików lub porad prawnych online, w tym oznaczenia wiadomości Użytkownika do Serwisu lub Serwisu do Użytkownika jako spam.
 4. Zabronione jest pobieranie zawartości udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części. Wszystkie treści są objęte ochroną prawa autorskiego. Użytkownik ma prawo do korzystania z pobranych lub wygenerowanych wzorów dokumentów jedynie w ramach użytku własnego w celu, do którego służy dany plik. Zakazuje się udostępnianie plików osobom trzecim pod groźbą nałożenia kary umownej za każde takie udostępnienie w wysokości 2000 zł.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy sprzedaży produktów lub świadczenia usług jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.
 6. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz z obowiązuje się do jej przestrzegania.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r.

Regulamin serwisu prawnikwasilewska.pl z dnia 01.01.2019