Informacja o danych osobowych dla Użytkowników prawnikwasilewska.pl

§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Kamila Wasilewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Wasilewska ul. Górki 8/15, 60-204 Poznań, NIP: 9231672661 Kontakt z administratorem w formie pisemnej na adres siedziby, telefonicznie pod numerem: +48 693 892 415 lub na e-mail: sekretariat@prawnikwasilewska.pl.

§ 2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Celem, dla których Administrator przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług prawnych (imię, nazwisko, PESEL, NIP, adres zamieszkania/do korespondencji, e-mail, numer telefonu, dane wrażliwe dotyczące tej osoby np. zapadłe orzeczenia sądowe) oraz realizowania zamówień na produkty i usługi za pośrednictwem Serwisu (e-mail i imię, numer rachunku bankowego, NIP, IP). Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest:

 1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Administratora w związku z poniesioną szkodą lub obrona przed roszczeniami w stosunku do Administratora,
 2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych, statystycznych oraz realizacja obowiązków wynikają np. ustawy o radcach prawnych lub innych przepisów regulujących świadczenie usług prawnych.

W przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (e-mail, numer telefonu), w tym dokonała subskrypcji na newsletter, Administrator przetwarza dane osobowe w celu kierowania do takiej osoby informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.

§ 3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, pozyskanych przez Administratora jest wykonanie umowy sprzedaży lub świadczenia usług, lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia takich umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych lub zgłaszanych zapytań za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej Serwisu jest zgoda tej osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Administrator informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Anulowanie zapisu na newsletter może odbyć się poprzez wiadomość e-mail do Administratora.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla udokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych, statystycznych lub wynikających z ustaw regulujących zasady działania profesjonalnych pełnomocników jest usprawiedliwiony cel administratora albo ciążący na administratorze prawny obowiązek (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).

§ 4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe:

 1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług lub innej będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Administratora lub podmiotu danych, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później.
 2. pozyskane w związku z wykorzystywaniem z usprawiedliwionym celem administratora lub prawnym obowiązkiem ciążącym na administratorze przetwarzane są przez czas niezbędny dla skorzystania z nich z uwagi na usprawiedliwiony cel lub przez czas trwania prawnego obowiązku,
 3. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe lub każdorazowo do czasu cofnięcia zgody przez podmiot danych.

5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator może przekazywać pozyskane dane osobowe do podmiotów:

 • uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • obsługi i realizacji płatności elektronicznych,
 • świadczącym usługi informatyczne.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

§6. PRAWA PODMIOTU DANYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Administratora. Celem realizacji praw należy zwrócić się z żądaniem na adres e-mail: sekretariat@prawnikwasilewska.pl.

 

§7. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

§8. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH, DANE WRAŻLIWE

 1. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, adresu email, numeru telefonu, numeru rachunku bankowego w związku z płatnością, jest wymogiem zawarcia umowy o usługi, z tymże w przypadku korzystania z porad prawnych online wymagane jest podanie tylko imienia, adresu e-mail i ujawnienie numeru rachunku bankowego w związku z płatnością, a przy dokonywaniu zakupu wzorów dokumentów poprzez Serwis wymagane jest podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail i ujawnienie numeru rachunku bankowego w związku z płatnością. Brak podania ww. danych osobowych rozumianych jako obowiązkowe uniemożliwi administratorowi zawarcie umowy o usługi lub innej, lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
 2. Administrator może za zgodą podmiotu danych i w celu realizacji ww. umów zbierać dane osobowe szczególnej kategorii, tj. dane dotyczące sytuacji społecznej, rodzinne, ekonomicznej, informacje z zapadłych orzeczeń sądowych i decyzji. Administrator informuje, ze dane przekazywane przez podmioty danych w związku z korzystaniem z pomocy prawnej w zakresie objętym ustawa z dnia 06.07.1982 r. o radcach prawnych są objęte tajemnicą zawodową.

 

§9. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE

Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

§ 10. DOSTĘP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest również na stronie internetowej Serwisu: www.prawnikwasilewska.pl, jak i można się z nią zapoznać w siedzibie Administratora w postaci wydruku informacyjnego.

§11. COOKIES

Administrator automatycznie może zbierać dane dotyczące odwiedzin Serwisu poprzez programy służące do analizy zachowań (web analytics), w szczególności oznaczenia identyfikujące, adres IP, nazwę przeglądarki, system operacyjny, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Serwisu. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu m.in. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

 

Polityka prywatności serwisu prawnikwasilewska.pl