Stała obsługa przedsiębiorców

Zapewniam wsparcie prawne przedsiębiorcom od momentu założenia działalności, przez udział w ich projektach stanowiąc zaplecze prawne, doradztwo w sprawach korporacyjnych, reprezentowanie organów przedsiębiorcy, negocjacje, weryfikację umów itp. Stała obsługa prawna jest usługą kompleksową.

Rozumiem, że prowadzenie działalności gospodarczej, zatrudnianie pracowników i mierzenie się z realizacją planów biznesowych bywa niełatwe. Każda branża ma swoją specyfikę działania, nie tylko pod względem przepisów prawa mających zastosowanie, dlatego przy stałej współpracy szczególnie chcę poznać przedsiębiorcę i zobaczyć z jakimi problemami musi się zmagać.

Stawiam na praktyczny przekaz, nie wielostronicowe opinie prawne z powoływaniem wielu przepisów. Ufam, że wiesz, że znam prawo, dlatego chcę świadczyć wsparcie biznesu w jasnych odpowiedziach.

Compliance

Na prowadzenie działalności gospodarczej w jakiejkolwiek z form składa się także ryzyko – ciążące na przedsiębiorcy z racji bycia podatnikiem, pracodawcą, czy prowadzącym biznes w danej branży obwarowanej wymogami prawnymi. Compliance oznacza proces służący zapewnieniu, że działalność będzie prowadzona zgodnie z prawem, a także zaleceniami organów nadzoru lub dokumentacją wewnętrzną przedsiębiorcy, co z kolei ma to ryzyko usunąć lub zminimalizować.Proponuję usługi compliance polegające na prowadzeniu audytu zgodności z prawem, tworzeniu regulacji wewnętrznych i dobrych praktyk, jak i monitorowania regulacji prawnych dla danego przedsiębiorcy.

Perspektywa pracodawcy

Zwykło się uważać, że interesy pracowników i pracodawców są rozbieżne. Przepisy prawa stawiają przed pracodawcami wiele wyzwań przez ich wielość, bezwzględny charakter lub uprzywilejowanie sytuacji pracownika jako słabszej strony. Rozsądny kompromis poparty prawną konsultacją może jednak przynieść rozwój pracodawcy.Oferuję porady prawne, a także kompleksowe prowadzenie spraw sądowych w zakresie m.in.: roszczeń pracowniczych o wynagrodzenie, ustalenie stosunku pracy, z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, tworzę także dokumentację pracowniczą, w tym dokumentację zbiorowego prawa pracy.

Prawo procesowe

Reprezentuję klientów przed sądami, urzędami i trybunałami, jak i organami egzekucji. Opracowuję strategię procesową i ściśle współpracuję ze stroną, której interesu bronię.W doradzaniu drogi procesowej biorę pod uwagę możliwe do powstania koszt i czas dochodzenia praw. Często stawiam także na mediację i inne polubowne drogi rozwiązania, bo rozumiem, że w biznesie liczy się współpraca, wizerunek oraz sprawne działanie.

Windykacja należności

Przedsiębiorcy często narzekają, że odzyskiwanie długów na gruncie polskiego prawa jest nieefektywne, a procesy sądowe i egzekucyjne się przedłużają. Proponuję w tym względzie wdrożenie działań profilaktycznych polegających na weryfikacji kontrahentów oraz zabezpieczaniu umów. Prowadzę także negocjacje, windykację przedsądową, sądową i reprezentuję w postępowaniach egzekucyjnych.Jeżeli zajdzie taka konieczność w toku prowadzenia działalności gospodarczej zajmuję się od strony prawnej likwidacją podmiotu, a także postępowaniami restrukturyzacyjnymi lub upadłościowymi.

Prawo umów

Zawsze mówię, że umowy tworzy się na wypadek niepowodzenia. Gdy strony się zgadzają, a realizacja przedsięwzięcia jest niezakłócona sformalizowana umowa często mogłaby nie istnieć. Prowadzenie działalności gospodarczej tworzy jednak zmienne okoliczności i zabezpieczenie się przed poczynaniami kontrahenta czy okolicznościami niezależnymi od żadnej ze stron jest tak ważne.Analizuję umowy oraz je sporządzam. Od tych umów nazwanych i obszernie regulowanych przepisami prawa (umowa dzierżawy, najmu, sprzedaży, czy robót budowlanych) do umów mniej standardowych, umów hybrydowych, które czerpią źródło w wielu rozproszonych przepisach prawa (jak umowy bankowe, świadczenia usług, leasingu, czy franchisingu).

Prawo dla rolników

Prowadzenie gospodarstwa rolnego wiąże się z szeregiem zagadnień prawnych – w tym dzierżawą, zatrudnianiem do prac sezonowych, rozporządzaniem własnością, umowami handlowymi na kontraktację, zakup maszyn, sprzedaż produktów itp., czy też rozliczeniami podatkowymi lub KRUS. Rolnicy zastanawiają się też często nad dopełnieniem wymogów unijnego prawa rolnego czy nad sprawami dziedziczenia i sukcesji gospodarstwa rolnego.Prawo rolne stanowi więc specyficzną gałąź prawa. Świadczę kompleksową pomoc prawną dla podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne lub zajmujących się działami specjalnymi produkcji rolnej.

Stowarzyszenia i fundacje

Organizacje pozarządowe takie jak stowarzyszenia i fundacje to wypełniają konstytucyjną wolność zrzeszania się. Doceniam inicjatywy organizacji pozarządowych i rozumiem, że dla sprawnego realizowania swoich celów podmioty te muszą także spełnić wymogi prawne.Zapewniam wsparcie prawne organizacji pozarządowych od momentu ich założenia (statut, postępowanie rejestrowe) przez poradnictwo dotyczące organów, prowadzenia działalności gospodarczej, realizacji zadań statutowych, współpracy organizacji pozarządowych z administracja publiczną, statusu OPP czy organizację wolontariatu.